Hoppa till innehåll

Styrelse och stadgar

Styrelsen

ORDFÖRANDE – Mattias Carlshamre

VICE ORDFÖRANDE – Winter Andersson

KASSÖR – Per Österlund

SEKRETERARE – Lisa Ly

Fredrik Brolund

Per-Göran Medin

Rebekah Krebs

Suppleant – Reza Hosseini

Stadgar

Stadgar för Riksföreningen Aktiva Synskadade, senast ändrad vid Årsstämman 2018

Nedladdningsbar: Stadgar för Riksföreningen Aktiva Synskadade (Word)

§ 1 – Namn och ändamål

Föreningens namn är Riksföreningen Aktiva Synskadade.

Riksföreningen Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening vars ändamål är att:

 • främja fritidsverksamhet för synskadade, med särskild inriktning på barn och ungdomar
 • främja verksamhet på föreningens aktivitetsgård
 • främja reseverksamhet i föreningens regi
 • underlätta för anhöriga att delta i verksamheten
 • medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och seende
 • medverka till nationellt och internationellt utbyte
 • medverka till arbetstillfällen för synskadade inom verksamheten.

§ 2 – Medlemskap

Medlemsskapet delas in i två kategorier, enskild medlem och hedersmedlem.

Medlemskap erhålls genom att erlägga den medlemsavgift som beslutas av årsstämman. Enskild medlem betalar olika medlemsavgift beroende på ålder.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Alla personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning

Inom föreningen räknas den som synskadad som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift, eller med synens hjälp har svårt att orientera sig, eller på grund av synskadan har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.

På ordinarie årsstämma kan person, som därav gjort sig förtjänt, på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 3 – Uteslutande av medlem

Medlem som ej erlagt medlemsavgift, förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan avstängas från verksamheten på längre eller kortare tid eller uteslutas ur föreningen.

Beslut om detta fattas av styrelsen med kvalificerad majoritet. I kallelsen till ett sådant sammanträde skall frågan om uteslutande av medlem framgå.

§ 4 – Insamling

Försäljnings- och insamlingsverksamhet får endast bedrivas enligt de etiska regler som fastställs av styrelsen.

§ 5 – Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 6 – Styrelse

Föreningens beslutande och verkställande ledning utövas av en styrelse.

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman.

Styrelseledamot måste vara medlem samt ha fyllt 18 år.

Styrelseledamot ska vara utan anmärkning i belastningsregistret samt inte ha någon betalningsanmärkning.

Styrelsen består av sju ledamöter. Minst 4 av styrelsens ledamöter skall vara synskadade eller anhöriga till synskadade. Ordförande väljs av årsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då två av styrelsens ledamöter så begär, eller då någon av revisorerna, så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

En suppleant väljs vid varje årsstämma vars uppgift är att träda ikraft om ordinarie ledamot avslutar sitt styrelseuppdrag.

§ 7 – Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller den eller de personer som styrelsen utser.

§ 8 – Årsstämma

Varje år hålls ordinarie årsstämma före maj månads utgång.

Kallelse till årsstämman skall verkställas av styrelsen senast sex veckor före årsstämman. Kallelsen publiceras i aktivitetsbladet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman för att kunna behandlas av årsstämman.

Möteshandlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas på lämpligt läsmedia till de medlemmar som begär det.

Mötesfunktionär vid årsstämman får ej vara styrelseledamot.

Extra årsstämma hålls då styrelsen så finner erforderligt, eller begärs av någon av revisorerna, eller då skriftlig anhållan inkommit till styrelsen undertecknad av minst 10 % av föreningens medlemmar. Sådan anhållan skall ange vilka ärenden som man önskar att stämman skall behandla.

Kallelse till extra årsstämma skall verkställas av styrelsen senast fyra veckor före den extra årsstämman. Kallelsen publiceras i aktivitetsbladet.

Vid ordinarie årsstämma skall förekomma:

 1. a) upprättande av röstlängd
 2. b) fråga om mötets behöriga utlysande
 3. c) fastställande av dagordning
 4. d) val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. e) val av två justerare och två rösträknare
 6. f) föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
 7. g) revisorernas berättelse
 8. h) fastställande av balans- och resultaträkning
 9. i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. j) val av ordförande på ett år
 11. k) val av tre styrelseledamöter på två år
 12. l) ev. fyllnadsval av styrelseledamöter på ett år
 13. m) Val av en styrelse suppleant på ett år.
 14. n) val av två verksamhetsrevisorer ett år
 15. o) val av auktoriserad revisor och ersättare på ett år
 16. p) val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, på ett år
 17. q) fastställande av medlemsavgifter för nästa år
 18. r) behandling av inkomna motioner
 19. s) beslut om föreningens placeringspolicy
 20. t) presentation av budget och verksamhetsplan för året
 21. u) övriga frågor.

§ 9 – Rösträtt och val

Enskild medlem, som fyllt 18 år, har en röst.

Hedersmedlem har en röst.

Beslut fattas med acklamation. Begärs omröstning skall den verkställas öppet, utom vid personval, då den skall ske med slutna sedlar. Vid årsstämman gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening som avgörs genom lottning.

§ 10 – Ansvarsfrihet

För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 11 – Föreningens kapital

Föreningens kapital skall placeras i enlighet med av årsmötet fastställd placeringspolicy.

§ 12 – Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är lika med ett kalenderår.

§ 13 – Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar får upptas till avgörande endast vid ordinarie årsstämma. Beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.

§ 14 – Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två årsstämmor i följd. Av dessa måste den ena vara ordinarie årsstämma. Beslutet skall vid vardera årsstämma biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade.

Vid föreningens upplösning skall tillgångarna förvaltas och användas i enlighet med föreningens ändamål.
RIKSFÖRENINGEN AKTIVA SYNSKADADE
BOX 42 122
126 15 STOCKHOLM

TELEFON: 08-744 15 93
PG 90 09 69 – 7 •  BG 900-9697
ORG.NR 802005-79267


Swish logotype

Vill du stötta os via Swish så är numret 900 96 97.

Vill du stötta os via vårt bankgiro-konto så är numret BG 900-9697.